Przykładowa ocena pracy nauczyciela języka polskiego

17 

Ocenę pracy nauczyciela języka polskiego ustala dyrektor szkoły z inicjatywy własnej lub na wniosek, np. nauczyciela, organu prowadzącego, czy rady rodziców. Ocena ma charakter opisowy i kończy się stwierdzeniem uogólniającym. Przy ustalaniu oceny pracy nauczyciela pod uwagę bierze się kryteria oceny pracy podstawowe oraz dodatkowe – dwa wybrane.

Stopień realizacji tych kryteriów wpływa na ilość punktów przyznanych nauczycielowi, a to z kolei na uzyskaną ocenę końcową. Kryteria oceny pracy każdego nauczyciela wyliczone zostały w treści rozporządzenia MEiN z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak ustala się ocenę pracy nauczyciela języka polskiego?

Nauczyciel języka polskiego oceniany jest za swoją pracę na takich samych zasadach, jak każdy inny pedagog. Ocenę jego pracy ustala dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek. Termin wydania ostatecznej oceny wynosi 3 miesiące.

W tym czasie dyrektor zasięga między innymi opinii rady rodziców o nauczycielu, a także zapoznaje nauczyciela z projektem oceny i wysłuchuje jego uwag. Ocenę pracy nauczyciela można ustalić nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

Jej charakter jest opisowy – ocena ogólna wymaga uzasadnienia, które sporządza się w oparciu o kryteria oceny pracy. W przypadku nauczycieli zastosowanie znajdują wszystkie kryteria podstawowe oraz dwa dodatkowe, przy czym jedno wskazuje nauczyciel, a drugie dyrektor szkoły. 

Jak wygląda przykładowa ocena pracy nauczyciela języka polskiego?

Ocena pracy nauczyciela języka polskiego może być negatywna, dobra, bardzo dobra lub wyróżniająca. Takie stwierdzenie uogólniające ustala się na podstawie skali punktowej, opisanej we wspomnianym już rozporządzeniu. Punkty nauczyciel gromadzi natomiast poprzez realizację kryteriów oceny pracy nauczyciela.

Wśród podstawowych kryteriów można wymienić między innymi:

 • poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć,
 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki,
 • stosowanie praw dziecka i praw ucznia,
 • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju,
 • tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły,
 • kształtowanie u uczniów świadomości posiadanych praw, 
 • kształtowanie u uczniów postawy obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej,
 • współpracę z innymi nauczycielami;
 • przestrzeganie przepisów prawa oświatowego,
 • poszerzanie wiedzy,
 • doskonalenie umiejętności,
 • współpracę z innymi nauczycielami,
 • współpracę z rodzicami.

Jeśli zaś chodzi o kryteria dodatkowe, to najważniejsze z nich dotyczą:

 • diagnozowania potrzeb i możliwości ucznia,
 • indywidualizowania pracy z uczniem,
 • doskonalenia procesu dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego,
 • planowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, 
 • brania udziału przeprowadzaniu egzaminów,
 • pobudzania inicjatyw u uczniów,
 • prowadzenia zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców,
 • podejmowania innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, czy metodycznych w prowadzeniu zajęć,
 • umiejętności rozwiązywania konfliktów wśród uczniów,
 • współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowa ocena pracy nauczyciela języka polskiego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowa ocena pracy nauczyciela języka polskiego

Aktualizacja: 2023-06-07

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 132

Przykładowa ocena pracy nauczyciela języka polskiego
Przykładowa ocena pracy nauczyciela języka polskiego
17