Wniosek o ocenę pracy nauczyciela – wzór

17 

Procedurze oceny pracy podlega każdy nauczyciel. Ocenę pracy można ustalić w dowolnym czasie, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od ustalenia poprzedniej oceny pracy. Ocenę ustala się na wniosek nauczyciela, rady szkoły, czy rady rodziców, a także z inicjatywy dyrektora, który odpowiada za ustalenie oceny pracy nauczyciela.

Jeśli wniosek o ocenę pracy przygotowuje sam pedagog, to powinien on uwzględnić w swoim piśmie wybrane przez siebie kryterium oceny pracy – jedno z dodatkowych, wyliczonych w rozporządzeniu MEiN z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczyciela.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak napisać wniosek o ocenę pracy nauczyciela?

Wniosek o ocenę pracy nauczyciela może złożyć:

  • nauczyciel, którego dotyczy ocena,
  • organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
  • rada rodziców,
  • rada szkoły,
  • organ prowadzący szkołę.

Pismo musi zawierać dane osobowe nauczyciela, a także uzasadnienie, które sprowadza się do podania daty ostatniej oceny pracy pedagoga. Zgodnie z przepisami, ocenę pracy nauczyciela ustala się bowiem nie częściej niż co 12 miesięcy.

Wniosek należy kierować do dyrektora zatrudniającego. Ma on obowiązek, kierując się wytycznymi rozporządzenia MEiN, ocenić pracę nauczyciela w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie.

Jeśli pismo składa sam pedagog, powinien uwzględnić w nim dodatkowo informację o wybranym przez siebie kryterium dodatkowym oceny pracy (jedno wybiera nauczyciel, drugie dyrektor). W przypadku, kiedy ocena jest ustalana z inicjatywy innego podmiotu, dyrektor musi powiadomić o tym nauczyciela z wyprzedzeniem – co najmniej jeden miesiąc wcześniej. 

Do czego prowadzi wniosek o ocenę pracy nauczyciela?

Każdy prawidłowo złożony wniosek o ocenę pracy nauczyciela powinien prowadzić do wszczęcia procedury ustalenia takiej oceny przez dyrektora szkoły. Cały proces odbywa się na podstawie przepisów Karty Nauczyciela oraz rozporządzenia MEiN z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczyciela.

Dokumenty te określają zarówno terminy związane z ustalaniem oceny pracy, jak i kryteria, jakimi dyrektor powinien się sugerować. Podczas ustalania oceny pracy nauczyciela kierujący placówką musi zasięgnąć między innymi opinii rady rodziców, na którą oczekuje do 14 dni.

Brak opinii nie wstrzymuje dalszej procedury, a sama opinia nie jest dla dyrektora wiążąca. Ocena pracy nauczyciela jest oceną opisową, zakończoną stwierdzeniem uogólniającym, które ustala się na podstawie zgromadzonej liczby punktów w odniesieniu do kryteriów oceny pracy – podstawowych i dodatkowych.

Dyrektor ocenia w szczególności poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć, zaangażowanie zawodowe nauczyciela, aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym, przestrzeganie przepisów prawa oświatowego, praw ucznia, praw dziecka, działania na rzecz rozwoju ucznia, kulturę osobistą, czy przestrzeganie porządku pracy.

Nauczyciel ma prawo zapoznać się z projektem ustalanej dla niego oceny pracy. Może również odwołać się od ustalonej oceny pracy na piśmie w ciągu 14 dni. Odwołanie to powinien kierować do kuratora oświaty.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o ocenę pracy nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wniosek o ocenę pracy nauczyciela - wzór

Aktualizacja: 2023-06-01

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 129

Wniosek o ocenę pracy nauczyciela - wzór
Wniosek o ocenę pracy nauczyciela - wzór
17