Podanie o egzamin komisyjny – wzór

17 

Podanie o egzamin komisyjny składa student, który nie zaliczył egzaminu w terminie pierwszym i poprawkowym. Zwykle czas na złożenie takiej prośby to maksymalnie 3 – 5 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu poprawkowego.

Pismo należy kierować do dziekana wydziału. Można przygotować je na każdym etapie edukacji, czyli niezależnie od semestru czy roku studiów. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Na czym polega egzamin komisyjny?

Egzamin komisyjny na studiach przeprowadza się na wniosek studenta po niezaliczeniu przez niego egzaminu poprawkowego, tylko w uzasadnionych przypadkach. Student ma zazwyczaj 3 dni na wystąpienie z prośbą o przeprowadzenie egzaminu – dokładny termin powinien zostać określony w regulaminie uczelni.

W egzaminie komisyjnym bierze udział dziekan lub osoba przez niego wyznaczona, przy czym przewodniczącym egzaminu nie może być osoba, która poprzednio egzaminowała studenta.

Dodatkowo student często ma prawo wyznaczyć osobę obserwatora, która będzie brała udział w egzaminie, spośród nauczycieli akademickich oraz studentów. Termin egzaminu komisyjnego ustala dziekan. Jego forma może być zarówno ustna, jak i pisemna lub mieszana. Ocena komisji egzaminacyjnej jest ostateczna. 

Jak napisać wniosek o egzamin komisyjny?

Podanie o egzamin komisyjny powinno zostać skierowane do dziekana danego wydziału. Należy uwzględnić w nim między innymi dane identyfikacyjne studenta, a także oznaczenie przedmiotu, z którego egzamin był przeprowadzony. Bardzo ważnym elementem pisma jest również jego uzasadnienie. W uzasadnieniu student może:

  • wyjaśnić przyczyny swojego niepowodzenia,
  • podnieść zarzuty co do sposobu przeprowadzenia egzaminu lub jego oceny.

Jeśli jest to zasadne, student może zarzucić egzaminującemu go wykładowcy, na przykład zastosowanie wobec niego innych kryteriów oceniania. Najczęściej jednak wnioskodawcy stawiają na wytłumaczenie się przed dziekanem z faktu niezaliczenia egzaminu z powodu braku czasu na naukę lub złego stanu zdrowia. Student może napisać we wniosku, że:

  • był ciężko chory, hospitalizowany,
  • uległ wypadkowi,
  • musiał sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny,
  • musiał podjąć pracę zarobkową. 

Od sposobu uzasadnienia pisma zależy, jaką decyzję w sprawie studenta podejmie dziekan. Warto więc od razu dołączyć do podania dokumenty potwierdzające przedstawione argumenty.

Należy pamiętać, że sam fakt uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu poprawkowego i chęć ponownego przystąpienia do jego zaliczenia nie są powodami wystarczającymi, aby zarządzić egzamin komisyjny.

Jeśli dziekan w ciągu 14 dni nie przychyli się do wniosku studenta, ten ma prawo złożyć kolejny wniosek o ponowne rozpatrzenie jego sprawy. W przypadku odmowy studentowi przysługuje odwołanie od decyzji dziekana – do rektora. 

Co jeśli student nie zaliczy egzaminu komisyjnego?

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej na egzaminie komisyjnym student może jeszcze uzyskać wpis warunkowy na mocy decyzji dziekana. Wpis warunkowy pozwala studentowi kontynuować studia na kolejnym semestrze/roku. Wiąże się to jednak z obowiązkiem powtarzania przedmiotu niezaliczonego. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podanie o egzamin komisyjny – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Podanie o egzamin komisyjny - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 127

Podanie o egzamin komisyjny - wzór
Podanie o egzamin komisyjny - wzór
17