Przykładowy opis oceny pracy nauczyciela – wzór

17 

Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy, ale kończy się stwierdzeniem uogólniającym, czyli ustaleniem oceny wyróżniającej, bardzo dobrej, dobrej lub negatywnej.

Ocenę pracy nauczyciela ustala dyrektor placówki zatrudniającej. Obowiązuje go przy tym pewna procedura, która obejmuje między innymi obowiązek uzyskania opinii rady rodziców. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak wygląda procedura ustalenia oceny pracy nauczyciela?

Ocena pracy nauczyciela ustalana jest nie częściej niż co 12 miesięcy, na wniosek nauczyciela, rady rodziców, rady szkoły lub organu prowadzącego szkołę, bądź z inicjatywy samego dyrektora, który jest podmiotem odpowiedzialnym za sporządzenie takiej oceny.

Czas na jej przedstawienie to 3 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku o ustalenie oceny pracy lub od dnia zawiadomienia nauczyciela o rozpoczęciu jej ustalania.

Dyrektor ma obowiązek uzyskać w tym procesie między innymi opinię rady rodziców, przy czym jej brak nie wstrzymuje procedury ustalania oceny pracy nauczyciela (dyrektor powinien poczekać na opinię 14 dni).

Kierujący placówką przedstawia projekt oceny pracy nauczyciela pedagogowi, który ma prawo wnieść odwołanie od ustalonej oceny pracy w terminie 5 dni. Odwołanie rozpatruje zespół oceniający. 

Jak ustala się ocenę pracy nauczyciela?

Ustalenie oceny pracy nauczyciela polega na zsumowaniu liczby przyznanych mu punktów w oparciu o stopień realizacji podstawowych i dodatkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela.

Wylicza je natomiast rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli. Ocena pracy jest ustalana zgodnie ze skalą, która pozwala podsumować ocenę stwierdzeniem uogólniającym.

Jednak stwierdzenie to wymaga dodatkowo uzasadnienia, czyli opisu oceny pracy nauczyciela. Na tej podstawie pedagog może później odwołać się od ustalonej dla niego oceny pracy. 

Jak wygląda przykładowy opis oceny pracy nauczyciela?

Przykładowy opis oceny pracy nauczyciela odwołuje się szczegółowo do kryteriów oceny pracy nauczycieli – podstawowych i dodatkowych, z których wybierane są dwa (jedno wskazuje dyrektor, a drugie sam nauczyciel).

Podstawowe kryteria oceny pracy nauczyciela dotyczą między innymi poprawności prowadzenia przez niego zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, znajomości praw dziecka i praw ucznia, współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami, wspierania każdego ucznia w jego rozwoju, czy kształtowania u uczniów odpowiednich postaw, w tym swoim własnym przykładem.

Natomiast dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela odnoszą się w głównej mierze do wdrażania przez niego innowacyjnych rozwiązań, do samorozwoju pedagoga, jego działalności w szkole i środowisku pozaszkolnym, a także indywidualizowania pracy z uczniami.

Uzasadnienie oceny pracy nauczyciela stanowi odpowiedź na pytanie, jak pedagog realizuje te kryteria, czyli w jakim stopniu je spełnia.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowy opis oceny pracy nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowy opis oceny pracy nauczyciela - wzór

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 155

Przykładowy opis oceny pracy nauczyciela - wzór
Przykładowy opis oceny pracy nauczyciela - wzór
17