Jak napisać opinię rady rodziców o pracy nauczyciela do awansu?

17 

Opinia rady rodziców o pracy nauczyciela sporządzana jest zarówno w ramach procedury ustalania oceny pracy pedagoga, jak i w związku z planowanym awansem nauczyciela.

Celem uzyskania takiej opinii jest zgromadzenie większej ilości informacji oraz potwierdzenie osiągnięć nauczyciela, uzasadniających przyznanie mu takiej formy nagrody. Opinia rady rodziców do awansu nauczyciela kierowana jest do komisji awansowej. 

Opis
Informacje o dokumencie

Jaką rolę pełni opinia rady rodziców o pracy nauczyciela do awansu?

Rada rodziców, podobnie jak rada szkoły lub rada pedagogiczna, przedstawia swoją opinię o pracy nauczyciela do awansu, a także podczas ustalania oceny pracy nauczyciela przez dyrektora.

W obu przypadkach prośbę o wydanie takiej opinii do rady kieruje dyrektor szkoły. Opinia powinna mieć charakter opisowy – musi zawierać uzasadnienie.

Celem jej przygotowania jest natomiast przedstawienie pracy pedagoga z innej perspektywy, czyli z perspektywy rodziców i uczniów, a nie nauczycieli. 

Jakie informacje powinna zawierać opinia rady rodziców o pracy nauczyciela do awansu?

Przy sporządzaniu opinii rady rodziców o pracy nauczyciela do awansu, członkowie rady mogą posługiwać się kryteriami oceny pracy nauczycieli, wyliczonymi w treści rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Ponieważ opinia jest przygotowywana z perspektywy rodziców i uwzględnia to, co ma największe znaczenie dla nich i ich dzieci, zastosowanie znajdą tutaj jedynie niektóre kryteria, takie jak:

  • indywidualizowanie pracy z uczniem,
  • znajomość praw ucznia i praw dziecka, a także stosowanie ich w praktyce,
  • kształtowanie u uczniów odpowiednich postaw, także poprzez przykład własny,
  • pobudzanie inicjatyw u uczniów,
  • wspieranie uczniów w ich rozwoju,
  • dostosowywanie metod pracy do możliwości i szczególnych potrzeb uczniów,
  • prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,
  • współpraca z rodzicami, itp.

Zasadniczo, opinia rady rodziców zawsze będzie skupiała się więc na tym, jaką atmosferę wprowadza nauczyciel na zajęciach, jakie są jego relacje z uczniami, czy nauczyciel potrafi przekazywać wiedzę w przystępny sposób, czy metody prowadzenia przez niego zajęć są skuteczne (czy wyniki uczniów są dobre).

Taka opinia w połączeniu z opinią rady pedagogicznej – pisaną z perspektywy innych nauczycieli – daje dyrektorowi pełen obraz postaci pedagoga i pomaga komisji awansowej podjąć decyzję w sprawie jego awansu.

Jaką rolę pełni opinia rady rodziców w ocenie pracy nauczyciela?

Bardzo podobną opinię do opinii dla komisji awansowej rada rodziców sporządza również dla dyrektora w ramach procedury ustalania oceny pracy nauczyciela.

Ocena pracy nauczyciela jest ustalana nie częściej niż co 12 miesięcy na wniosek nauczyciela, rady rodziców czy organu prowadzącego lub z inicjatywy samego dyrektora.

Czas na jej opracowanie to łącznie maksymalnie 3 miesiące. W tym okresie dyrektor musi poprosić o opinię na temat pracy nauczyciela między innymi radę rodziców. Rada powinna wydać swoją opinię w ciągu 14 dni. Jej brak nie wstrzyma jednak całej procedury.

Natomiast sama treść opinii nie musi wpłynąć na ocenę dyrektora szkoły. Mimo to, dyrektor nie może takiej opinii pominąć, gdyż brak wniosku o sporządzenie opinii przez radę traktowany jest jako uchybienie proceduralne.

Tytuł dokumentu: Jak napisać opinię rady rodziców o pracy nauczyciela do awansu?

Aktualizacja: 2023-07-10

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 131

Jak napisać opinię rady rodziców o pracy nauczyciela do awansu
Jak napisać opinię rady rodziców o pracy nauczyciela do awansu?
17