Przykładowa opinia Rady Pedagogicznej o pracy Dyrektora Przedszkola

17 

Rada pedagogiczna wyraża opinię o pracy dyrektora przedszkola w związku z ustalaniem oceny pracy dyrektora przez organ sprawujący nad placówką nadzór pedagogiczny i organ prowadzący przedszkole.

Opinia musi przyjmować formę pisemną i wymaga uzasadnienia. Rada wydaje opinię w formie uchwały.

Opis
Informacje o dokumencie

Jaką rolę pełni opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora przedszkola?

Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora przedszkola może być niezbędna między innymi do nagrody dla kierującego placówką, jednak najczęściej jest sporządzana w związku z ustalaniem oceny pracy dyrektora.

Cząstkowe oceny pracy dyrektora ustalają: organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad przedszkolem oraz organ prowadzący przedszkole.

O konieczności wydania opinii rada powiadomiona zostaje zaś z reguły przez samego dyrektora, który jest przewodniczącym rady i odpowiada za zwołanie posiedzenia, podczas którego odbędzie się głosowanie nad opinią.

Termin na wydanie opinii wynosi 14 dni. Jej brak nie wstrzymuje całej procedury, a sama opinia nie musi mieć wpływu na ocenę pracy dyrektora. Niemniej jednak zawiadomienie rady pedagogicznej o rozpoczęciu procedury ustalania takiej oceny jest obowiązkowe. 

Jak ustala się opinię rady pedagogicznej o pracy dyrektora przedszkola?

Jak zostało wspomniane, opinia rady o pracy dyrektora przedszkola musi przyjmować formę pisemną i wymaga uzasadnienia. Opinia podejmowana jest w formie uchwały, nad którą głosują członkowie rady z dyrektorem na czele.

To dyrektor jako przewodniczący rady zwołuje bowiem posiedzenie i uczestniczy w nim, a nawet zachowuje prawo głosu nad uchwałą, choć opinia dotyczy jego własnej pracy.

Przy głosowaniu nad uchwałą obowiązuje quorum ½ członków rady, zwykła większość głosów i tajność głosowania. Gotowa uchwała jest przekazywana kuratorowi oświaty. 

Jak napisać przykładową opinię rady pedagogicznej o pracy dyrektora przedszkola?

Przykład opinii rady pedagogicznej o pracy dyrektora przedszkola może mieć charakter pozytywny lub negatywny, ale nadal wymaga uzasadnienia. Uzasadnienie rada może sporządzić w oparciu o kryteria oceny pracy dyrektora przedszkola.

Jeśli kierujący placówką prowadzi z dziećmi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, jego praca jest oceniana z perspektywy pedagoga, czyli z zastosowaniem kryteriów oceny pracy nauczyciela, zawartych w treści rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Są to między innymi takie kryteria jak: poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć, znajomość praw dziecka i praw ucznia, współpraca z rodzicami itp. Jeśli zaś chodzi o kryteria oceny pracy dyrektora, to wśród nich wymienia się:

 • organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami,
 • planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej, 
 • współdziałanie z innymi organami szkoły,
 • prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji,
 • tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola,
 • zapewnianie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w czasie zajęć,
 • organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju uczniów,
 • wspieranie nauczycieli w rozwoju,
 • doskonalenie własnych kompetencji,
 • prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi.

Tytuł dokumentu: Przykładowa opinia Rady Pedagogicznej o pracy Dyrektora Przedszkola

Aktualizacja: 2023-07-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 133

Przykładowa opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora przedszkola
Przykładowa opinia Rady Pedagogicznej o pracy Dyrektora Przedszkola
17