Przykładowa opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły – wzór

17 

Podczas gdy dyrektor jest osobą odpowiedzialną za ustalenie oceny pracy nauczycieli zatrudnionych w danej szkole, za ustalenie oceny pracy dyrektora odpowiada już organ sprawujący nad szkołą nadzór pedagogiczny, działający w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

W ramach takiej procedury organ ten zasięga opinii rady szkoły, a jeśli takowa nie funkcjonuje – rady pedagogicznej. Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły musi przyjmować formę pisemną. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak ustala się opinię rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły?

Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły powinna zostać przygotowana w terminie 14 dni od daty zawiadomienia rady o rozpoczęciu procedury ustalania tej oceny.

Opinię wydaje się w formie uchwały, zatem nie można odwołać się od niej jak od postanowienia czy decyzji administracyjnej. Opinię o pracy dyrektora szkoły rada podejmuje w trakcie posiedzenia, w którym uczestniczy także sam dyrektor – jest on przewodniczącym rady pedagogicznej.

Przy głosowaniu obowiązuje quorum ½ członków rady, zwykła większość głosów oraz tajność głosowania. Co ciekawe, również dyrektor może brać udział w głosowaniu dotyczącym opinii na temat jego pracy.

Jakie informacje powinna zawierać opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły?

Ocenę pracy dyrektora szkoły – tak jak ocenę pracy nauczyciela – ustala się na podstawie przepisów Karty Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Jeśli dyrektor prowadzi zajęcia z dziećmi, do oceny jego pracy stosuje się dodatkowo kryteria takie same, jak do oceny pracy pedagogów. Jeżeli zaś nie prowadzi on zajęć wychowawczych, dydaktycznych ani opiekuńczych, jest oceniany na podstawie kryteriów oceny pracy dyrektora.

Wyliczamy wśród nich między innymi:

 • organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa,
 • planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej, 
 • współdziałanie z innymi organami szkoły,
 • zapewnienie efektywnego przepływu informacji między tymi organami,
 • prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, a także innej dokumentacji dotyczącej realizowania zadań statutowych szkoły,
 • tworzenie w szkole odpowiednich warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego
 • wdrażanie działań podnoszących jakość pracy szkoły,
 • organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole, 
 • tworzenie warunków do respektowania praw dziecka i praw ucznia, 
 • wspieranie nauczycieli w rozwoju i doskonaleniu zawodowym; 
 • doskonalenie własnych kompetencji kierowniczych,
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym,
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
 • prawidłowość dysponowania środkami budżetowymi,
 • prawidłowość wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowa opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowa opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły - wzór

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 141

Przykładowa opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły - wzór
Przykładowa opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły - wzór
17