Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora – PRZYKŁADY

17 

Praca dyrektora szkoły jest oceniana przez organ sprawujący nad szkołą nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. W procesie tym uzyskuje się także opinie innych podmiotów, w tym opinię rady szkoły lub rady pedagogicznej.

Opinia rady o pracy dyrektora musi przyjmować formę pisemną. O tym, czy opinia będzie pozytywna, czy negatywna decyduje się poprzez głosowanie. 

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie znaczenie ma opinia rady pedagogicznej przy ustalaniu oceny pracy dyrektora szkoły?

Zwrócenie się z prośbą o wydanie opinii do rady pedagogicznej stanowi jeden z kluczowych kroków, jakie należy podjąć przy ustalaniu oceny pracy dyrektora szkoły.

Cząstkowe oceny pracy dyrektora szkoły sporządzają: organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący szkołę. Rada pedagogiczna powinna wydać swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni, jeśli w placówce nie działa rada szkoły.

Zgodnie z przepisami, opinia ta musi zawierać uzasadnienie. Opinię rady uzyskuje się po to, aby zgromadzić większą ilość informacji na temat pracy dyrektora.

W jaki sposób wydaje się opinię rady pedagogicznej o pracy dyrektora?

Po tym, jak rada pedagogiczna zostanie powiadomiona o rozpoczęciu ustalania oceny pracy dyrektora szkoły, kierujący placówką zwołuje jej posiedzenie. Sprawa wydania opinii może także zostać włączona w porządek zaplanowanych obrad.

Ponieważ dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej, wszystkie te czynności wykonuje samodzielnie. Opinia na temat pracy dyrektora szkoły podlega głosowaniu.

Podczas głosowania obowiązuje quorum ½ członków rady, zwykła większość głosów oraz tajność głosowania. W głosowaniu uczestniczy również sam dyrektor, który ma prawo głosu, jak każdy inny nauczyciel.

Opinię podejmuje się w formie uchwały. Jej charakter może być albo pozytywny, albo negatywny. Dokument przekazywany jest organowi sprawującemu nad szkołą nadzór pedagogiczny.

Jak wygląda przykładowa opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły?

Dobry przykład opinii rady pedagogicznej o pracy dyrektora musi zawierać informacje o charakterze ustalonej opinii – pozytywna/negatywna – oraz jej uzasadnienie.

W uzasadnieniu członkowie rady mogą odnieść się do kryteriów oceny pracy dyrektora, wyliczonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Co ważne, dyrektor, który prowadzi z dziećmi zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze lub wychowawcze będzie oceniany także przez pryzmat kryteriów oceny pracy nauczyciela.

Dotyczą one między innymi poprawności merytorycznej i metodycznej prowadzonych zajęć, współpracy z rodzicami, czy indywidualizowania pracy z uczniem. Natomiast kryteria pracy dyrektora to przede wszystkim:

  • organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami,
  • planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej,
  • współdziałanie z innymi organami szkoły,
  • prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, a także działalności wychowawczej i opiekuńczej,
  • zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
  • organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju uczniów, 
  • wspieranie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym,
  • współpraca ze środowiskiem lokalnym i partnerami społecznymi,
  • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora – PRZYKŁADY”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora - PRZYKŁADY

Aktualizacja: 2023-06-07

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 143

Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora - PRZYKŁADY
Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora - PRZYKŁADY
17