Ocena pracy nauczyciela – wzór

17 

Za ustalenie oceny pracy nauczyciela odpowiada dyrektor placówki zatrudniającej.

Kierujący szkołą ma 3 miesiące na ustalenie ostatecznej oceny pracy pedagoga, licząc od dnia poinformowania go o rozpoczęciu ustalania oceny lub od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie od samego nauczyciela, rady rodziców czy rady szkoły.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak wygląda ocena pracy nauczyciela?

Ocena pracy nauczyciela jest oceną opisową, zakończoną stwierdzeniem uogólniającym, które ustala się na postawie zgromadzonych przez pedagoga punktów.

Skalę ocen wraz z punktacją można znaleźć w treści Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Akt prawny określa także, jakie kryteria należy stosować przy ocenie pracy nauczyciela. Można powiedzieć, że dyrektor ocenia pracę nauczyciela w skali od oceny wyróżniającej po ocenę negatywną.

Ma on również obowiązek uzasadnić ustaloną ocenę pracy nauczyciela, odnosząc się w tym celu do kryteriów podstawowych oceny pracy oraz do kryteriów dodatkowych (stosuje się dwa kryteria, z których jedno wybiera dyrektor, a drugie nauczyciel).

Jak wygląda procedura ustalenia oceny pracy nauczyciela?

Ocenę pracy nauczyciela ustala się na wniosek (nauczyciela, rady rodziców, rady szkoły, organu prowadzącego) lub z inicjatywy dyrektora. Kierujący szkołą ma 3 miesiące na jej przygotowanie.

Najpierw dyrektor sporządza projekt oceny pracy, z którym nauczyciel może zapoznać się w obecności przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej. Pedagog ma też prawo zgłosić zastrzeżenia co do przedstawionego mu projektu oceny.

Na wniesienie odwołania od ustalonej oceny pracy ma 5 dni. Z kolei dyrektor otrzymane odwołanie powinien przekazać organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą, również w terminie 5 dni. W sprawie rozstrzyga tak zwany zespół oceniający. 

Jakie informacje powinna uwzględniać ocena pracy nauczyciela?

W ocenie pracy nauczyciela uwzględnia się między innymi dane osobowe pedagoga, oznaczenie jego stanowiska, stażu pracy oraz określenie daty uzgodnienia ostatniej oceny pracy – kolejną można przygotować dopiero po upływie 12 miesięcy.

Uzasadnieniem ustalonej oceny pracy nauczyciela jest określenie tego, w jakim stopniu spełnia on wymienione w rozporządzeniu kryteria oceny pracy. Wśród tych podstawowych wymieniamy natomiast między innymi:

 • poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki,
 • znajomość praw dziecka i ich realizację,
 • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju, 
 • kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, 
 • kształtowanie u uczniów postawy obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej,
 • współpracę z innymi nauczycielami,
 • współpracę z rodzicami.

Z kolei wśród kryteriów dodatkowych należy wymienić przede wszystkim:

 • planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, 
 • diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia, a także indywidualizowanie pracy z uczniem,
 • wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ocena pracy nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Ocena pracy nauczyciela - wzór

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 141

Ocena pracy nauczyciela - wzór
Ocena pracy nauczyciela - wzór
17