Śródroczna ocena opisowa klasa 1 – PRZYKŁADY

17 

Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy 1. jest przygotowywana przez wychowawcę na podstawie własnych obserwacji oraz prac pisemnych i plastycznych dziecka. Ponieważ w pierwszej klasie szkoły podstawowej nie ocenia się uczniów w systemie ocen od 1 do 6, ocena ucznia z klasy pierwszej ma charakter opisowy.

Dotyczy natomiast między innymi rozwoju fizycznego, społecznego, emocjonalnego, poznawczego i artystycznego dziecka. 

Opis
Informacje o dokumencie

Czym jest śródroczna ocena opisowa klasy 1?

Zgodnie z definicją zawartą w treści rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, śródroczna ocena opisowa to ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględniająca poziom i postępy w opanowaniu przez dziecko wiadomości i umiejętności (w stosunku do wymagań edukacyjnych, określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz w stosunku do wymagań wynikających z realizowanych programów nauczania).

Ocena śródroczna ma na celu monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie informacji o jego osiągnięciach rodzicom oraz samemu dziecku. Dokument ten powinien informować o tym, co uczeń wykonuje prawidłowo, a nad czym powinien popracować, aby osiągać lepsze wyniki.

Jakie aspekty edukacji uwzględnia się w śródrocznej ocenie opisowej dla ucznia klasy 1?

Przykład śródrocznej oceny opisowej klasy 1 najczęściej uwzględnia pewien podział umiejętności dziecka, obejmujący:

 • edukację polonistyczną,
 • edukację matematyczną,
 • edukację muzyczną,
 • edukację społeczno-przyrodniczą,
 • edukację plastyczną,
 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia techniczne,
 • wychowanie fizyczne.

Opisowa ocena śródroczna dla klasy 1 informuje więc o tym, jak dziecko radzi sobie z czytaniem, pisaniem, liczeniem w pamięci, słuchaniem ze zrozumieniem, wiedzą o symbolach narodowych i środowisku, z grą na instrumentach, ze śpiewem, ze stosowaniem podstawowych technik plastycznych itd.

W ocenie uwzględnia się również tak zwane właściwości rozwoju dziecka, czyli między innymi opis jego charakteru, relacji z rówieśnikami, tempa pracy, zaradności, samodzielności, czy stosunku do nauczyciela.

W jaki sposób można przygotować się do sporządzenia oceny śródrocznej 1-klasisty?

Wychowawca powinien pamiętać, że ocenę każdego ucznia musi traktować w sposób indywidualny. Aby przygotować taki dokument w sposób rzetelny, pedagog powinien nie tylko obserwować osiągane wyniki i zachowanie dziecka, ale również brać pod uwagę jego postawę, starania, możliwości psychofizyczne.

Istotne jest również to, że przykładowa śródroczna opinia klasy 1 ma odpowiadać na kilka konkretnych pytań, takich jak:

 • co potrafi uczeń,
 • jakie umiejętności opanował,
 • z czym sobie nie radzi,
 • z czym ma trudności,
 • jakie są jego uzdolnienia, zainteresowania, mocne strony,
 • jakie działania warto podjąć, aby wesprzeć rozwój dziecka lub wyeliminować jego problemy rozwojowe. 

Najważniejszym elementem oceny śródrocznej 1-klasisty jest natomiast opisanie dostrzeżonych przez nauczyciela ograniczeń, czy problemów rozwojowych ucznia.

Podjęcie próby ich zniwelowania na etapie edukacji wczesnoszkolnej daje bowiem największe szanse na skuteczne wyeliminowanie wszystkich tych trudności. 

Tytuł dokumentu: Śródroczna ocena opisowa klasa 1 - PRZYKŁADY

Aktualizacja: 2023-06-28

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

Śródroczna ocena opisowa klasa 1 - PRZYKŁADY
Śródroczna ocena opisowa klasa 1 - PRZYKŁADY
17