Śródroczna ocena opisowa klasa 3 – PRZYKŁADY

17 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, śródroczna ocena opisowa jest oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych.

Ocena ta uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, a służy w głównej mierze monitorowaniu postępów dziecka i przekazywaniu informacji na ten temat jego rodzicom. Śródroczną ocenę opisową przygotowuje się między innymi dla ucznia klasy 3. 

Opis
Informacje o dokumencie

Jak oceniani są uczniowie klasy 3. szkoły podstawowej?

W stosunku do uczniów klasy 3. szkoły podstawowej nie stosuje się systemu oceniania w skali od 1 do 6. Dzieci oceniane są opisowo przez swojego wychowawcę, który gromadzi informacje na ich temat zarówno samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi pedagogami.

Ocena opisowa ucznia klasy 3 dostarcza wiedzy na temat umiejętności, postępów, zainteresowań, uzdolnień, ale też problemów rozwojowych, wychowawczych czy edukacyjnych dziecka.

Aby opinia była rzetelna, wychowawca musi sporządzić ją indywidualnie dla każdego dziecka osobno oraz na podstawie własnej, wnikliwej analizy rozwoju ucznia.

Jakie informacje powinna zawierać przykładowa śródroczna ocena opisowa klasy 3?

Przykład śródrocznej oceny opisowej klasy 3 musi uwzględniać informacje o rozwoju fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym dziecka.

Dokument odnosi się także do innych właściwości rozwoju ucznia, jak tempo pracy, usposobienie, relacje z rówieśnikami, staranność, samodzielność czy stosunek do obowiązków szkolnych.

Ocenę opisową ucznia klasy 3. najczęściej dzieli się również na różne aspekty edukacji, takie jak:

 • edukacja polonistyczna,
 • edukacja matematyczna,
 • edukacja przyrodnicza,
 • edukacja społeczna,
 • edukacja plastyczna,
 • edukacja muzyczna, 
 • edukacja techniczna,
 • zajęcia komputerowe,
 • wychowanie fizyczne. 

W praktyce oznacza to, że przykładowa ocena opisowa ucznia klasy 3. informuje rodziców między innymi o tym, w jakim stopniu dziecko opanowało umiejętność pisania, czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu, rozwiązywania prostych równań, posługiwania się podstawowymi technikami plastycznymi i przyborami, grania na instrumentach czy śpiewania. 

Jaką rolę pełni opisowa ocena śródroczna ucznia klasy 3.?

Ocena opisowa śródroczna i roczna dotycząca ucznia klasy 3. pełni przede wszystkim funkcję kontrolną i informacyjną. Nie ma wpływu na to, czy dziecko uzyska promocję do klasy wyższej, ale ma duże znaczenie dla rodziców, którzy chcą wspierać ucznia w jego rozwoju.

Ocena opisowa powinna odpowiadać na takie pytania jak:

 • jakie są uzdolnienia i mocne strony dziecka,
 • jakie dziecko ma problemy, trudności edukacyjne,
 • z czym dziecko dobrze sobie radzi,
 • z czym dziecko sobie nie radzi,
 • jak wspierać rozwój dziecka, czyli doskonalić jego mocne strony i eliminować trudności rozwojowe. 

Z oceną śródroczną ucznia klasy 3. zapoznaje się zarówno rodzic, jak i sam uczeń, dlatego rzetelnie przygotowany dokument ma kluczowe znaczenie dla jego dalszego rozwoju i przyszłych wyników w nauce.

Tytuł dokumentu: Śródroczna ocena opisowa klasa 3 - PRZYKŁADY

Aktualizacja: 2023-06-28

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 126

Śródroczna ocena opisowa klasa 3 - PRZYKŁADY
Śródroczna ocena opisowa klasa 3 - PRZYKŁADY
17