Śródroczna ocena opisowa klasa 2 – PRZYKŁADY

17 

Dzieci w klasie 2. szkoły podstawowej nie podlegają ocenom w systemie 1-6. Są oceniane przez swojego wychowawcę w sposób opisowy. Taka ocena nie ma wpływu na to, czy dziecko otrzyma promocję do następnej klasy.

Dokument stanowi przede wszystkim źródło informacji dla rodziców i ich dziecka. Nauczyciel wychowawca sporządza ocenę opisową dwukrotnie w ciągu roku – najpierw ocenę śródroczną, a następnie ocenę roczną.

Opis
Informacje o dokumencie

Jak przygotować śródroczną ocenę opisową klasy 2?

Aby móc przygotować rzetelną ocenę opisową śródroczną ucznia klasy 2, pedagog musi uważnie obserwować dziecko i jego postępy. Do oceniania powinien przystępować w sposób indywidualny, uwzględniając możliwości psychofizyczne ucznia, jego starania i wkład pracy we własny rozwój.

Ocena opisowa śródroczna dla ucznia klasy 2. ma odpowiadać na kilka kluczowych pytań, takich jak: 

 • jakie umiejętności opanowało dziecko,
 • jakie są jego uzdolnienia, mocne strony, 
 • jakie problemy rozwojowe lub wychowawcze ma dziecko,
 • w jaki sposób można wyeliminować te problemy.

Ponieważ śródroczna ocena opisowa klasy 2. skierowana jest przede wszystkim do rodziców i do samego ucznia, dokument powinien zawierać również wskazówki mówiące o tym, jak rodzice mogą pomóc dziecku w rozwoju jego uzdolnień lub w eliminacji jego problemów edukacyjnych. 

Jakie informacje uwzględnia się w śródrocznej ocenie opisowej klasy 2?

Przykładowa śródroczna ocena opisowa klasy 2 powinna odnosić się między innymi do poziomu rozwoju fizycznego, społecznego, emocjonalnego i poznawczego dziecka.

Dokument opisuje także usposobienie ucznia, jego tempo pracy, relacje z rówieśnikami i nauczycielami, kluczowe cechy charakteru, jak staranność, zaradność, samodzielność. Poza tym ocenę dzieli się na poszczególne aspekty edukacji, czyli edukację:

 • polonistyczną,
 • matematyczną,
 • społeczną,
 • przyrodniczą,
 • plastyczną,
 • muzyczną,
 • techniczną.

Ocena odnosi się również do wychowania fizycznego czy zajęć komputerowych. Nauczyciel określa w niej, jak dziecko radzi sobie z czytaniem, pisaniem, słuchaniem ze zrozumieniem, z prostymi zadaniami matematycznymi, z wiedzą o środowisku, z podstawowymi technikami plastycznymi, z grą na instrumentach, ze śpiewaniem czy z poczuciem rytmu.

Każdą z tych umiejętności wychowawca może ocenić opisowo, z podaniem stopnia jej opanowania, np. uczeń opanował umiejętność czytania w stopniu dobrym. 

Jaką rolę pełni śródroczna ocena opisowa ucznia klasy 2?

Ocena opisowa ucznia klasy drugiej sporządzana jest dwukrotnie w ciągu roku – po pierwszym i po drugim semestrze.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, ocena opisowa śródroczna i ocena opisowa roczna to oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, w których uwzględnia się poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia określonych wiadomości i umiejętności – wskazanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wynikające z realizowanych programów nauczania.

Ocena opisowa służy monitorowaniu pracy ucznia, a także przekazywaniu informacji na temat jego pracy rodzicom.

Uwzględnia się w niej zarówno osiągnięcia dziecka, jak i trudności, z którymi uczeń się mierzy. Dobra opinia powinna zawierać także wskazówki dla rodziców, które ci mogą wykorzystać podczas pracy z dzieckiem w domu.

Tytuł dokumentu: Śródroczna ocena opisowa klasa 2 - PRZYKŁADY

Aktualizacja: 2023-06-28

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

Śródroczna ocena opisowa klasa 2 - PRZYKŁADY
Śródroczna ocena opisowa klasa 2 - PRZYKŁADY
17