Wniosek o pozostawienie ucznia w tej samej klasie wzór

17 

W klasach 1-3 szkoły podstawowej uczniowie nie są oceniani systemem ocen od 1 do 6, a promocję do następnej klasy otrzymują automatycznie, bez względu na swoje wyniki w nauce.

W związku z tym wychowawca klasy lub sam rodzic dziecka, które nie najlepiej radzi sobie z podstawą programową, mogą wystąpić do rady pedagogicznej z wnioskiem o powtarzanie klasy. Celem takiego działania jest wyrównanie różnic pomiędzy dzieckiem a rówieśnikami i zapobieżenie dalszym problemom edukacyjnym ucznia. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak złożyć wniosek o pozostawienie ucznia w tej samej klasie?

O pozostawieniu ucznia w tej samej klasie nie decydują ani jego rodzice, ani nauczyciel wychowawca. Podmioty te mają jednak prawo złożyć wniosek o pozostawienie ucznia w tej samej klasie, który należy skierować do rady pedagogicznej.

Pismo wymaga stosownego uzasadnienia. Rodzic lub opiekun prawny mogą wnieść je osobiście w sekretariacie placówki. Rada pedagogiczna po podjęciu decyzji w tej sprawie, podejmuje kontakt z rodzicem i informuje o sposobie rozpatrzenia prośby.

Decyzja o powtarzaniu klasy przez ucznia ma formę uchwały. Przed podjęciem takiej uchwały rada pedagogiczna może skierować dziecko na diagnozę do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Jak uzasadnić wniosek o pozostawienie ucznia w tej samej klasie?

Jak zostało wspomniane, pismo z prośbą o pozostawienie ucznia w tej samej klasie wymaga uzasadnienia. Argumenty, które przemawiają za powtarzaniem przez dziecko roku to przede wszystkim brak opanowania wymaganych umiejętności i niski poziom przyswojonej wiedzy.

Rodzic lub wychowawca jako autor podania mogą w jego uzasadnieniu wyjaśnić, z czego wynika taki stan rzeczy, np. ze złego stanu zdrowia dziecka, czy ze złego stanu emocjonalnego. Również brak gotowości na to, aby przejść do następnej klasy, stanowi argument przemawiający za powtarzaniem roku przez ucznia.

Jak wygląda procedura pozostawienia ucznia w tej samej klasie?

Zasadniczo, uczniowie klas 1-3 otrzymują promocję do klasy programowo wyższej automatycznie. W wyjątkowych okolicznościach, czyli gdy jest to uzasadnione:

  • poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia,
  • stanem zdrowia ucznia, 

rada pedagogiczna może wydać postanowienie o powtarzaniu klasy. Aby tak się stało, wniosek musi złożyć:

  • wychowawca po zasięgnięciu opinii rodziców,
  • rodzice po zasięgnięciu opinii wychowawcy.

Należy wiedzieć, że w dalszej kolejności na wniosek tych samych podmiotów rada pedagogiczna może podjąć decyzję o promowaniu ucznia do klasy wyższej nawet w ciągu roku szkolnego.

Rozwiązanie to stosuje się pod warunkiem, że poziom rozwoju i osiągnięć ucznia pozwala przypuszczać, że dziecko poradzi sobie z opanowaniem treści nauczania przewidzianych w programie dla dwóch klas.

Czy można złożyć podanie o pozostawienie w klasie ucznia starszego?

Uczniowie klas od IV do VIII nie mogą powtarzać klasy na wniosek rodzica. Jeśli to inicjatywą opiekuna dziecka jest, aby powtarzało ono klasę, dostępnym rozwiązaniem pozostaje skorzystanie z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej i wybranie indywidualnej ścieżki kształcenia.

Jeśli natomiast uczeń nie zaliczy przedmiotu, może powtarzać rok, jednak wcześniej powinien przystąpić do egzaminu poprawkowego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o pozostawienie ucznia w tej samej klasie wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wniosek o pozostawienie ucznia w tej samej klasie wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 131

Wniosek o pozostawienie ucznia w tej samej klasie wzór
Wniosek o pozostawienie ucznia w tej samej klasie wzór
17