WOPFU wypełnione – PRZYKŁAD 2024

17 

WOPFU – wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia – to dokument sporządzany dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. WOPFU jest podstawą opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia objętego pomocą poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zgodnie z przepisami, dokument musi zawierać między innymi opis potrzeb dziecka, jego mocnych stron, trudności, a także pomocy udzielonej przez nauczycieli i specjalistów. 

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie informacje powinno zawierać wypełnione WOPFU?

Przykład WOPFU wypełnionego prawidłowo powinien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z późniejszymi zmianami.

Najważniejsze elementy takiego dokumentu to:

 • opis indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
 • opis mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień ucznia,
 • opis charakteru i zakresu pomocy udzielonej przez nauczycieli, asystentów, specjalistów, 
 • określenie przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu: bariery, ograniczenia utrudniające funkcjonowanie, trudności dotyczące włączenia ucznia w zajęcia ogólne, efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.

Elementy formalne WOPFU

WOPFU warto każdorazowo przygotowywać według tego samego wzoru, ponieważ dzięki temu dokument będzie zawierał wszystkie wymagane elementy i ułatwi analizę postępów ucznia objętego indywidualnym nauczaniem.

Jeśli każde kolejne WOPFU ma taki sam schemat, łatwo jest porównać, w jakim zakresie dziecko odniosło sukces, co sprawdziło się w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a co nie. Z tego względu WOPFU najczęściej przyjmuje postać tabeli lub listy. Poza wymienionymi wyżej obserwacjami i opisami, należy uwzględnić w dokumencie:

 • datę opracowania WOPFU,
 • dane ucznia (metryczkę),
 • listę dokumentów, na podstawie których opracowano dla dziecka diagnozę,
 • opis zaleceń lekarskich, 
 • dane osób opracowujących dokument,
 • informację o przekazaniu kopii WOPFU rodzicom,
 • informację o dokonaniu okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

O czym dokładnie należy pisać w WOPFU?

WOPFU powinno być sporządzone dokładnie i rzetelnie. Im bardziej szczegółowy jest dokument, tym lepiej dla samego ucznia, gdyż stanowi on podstawę opracowania jego programu nauczania. Każde WOPFU musi zawierać opis mocnych i słabych stron ucznia, opis jego potrzeb, zainteresowań, problemów, udzielonej dotychczas pomocy.

Można uwzględnić w nim także informacje o samodzielności dziecka, o jego rozwoju fizycznym, poznawczym, emocjonalnym, czy społecznym. Wiedzę na ten temat nauczyciele mogą czerpać od rodziców, specjalistów, innych pedagogów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

Istotne jest również aktywne obserwowanie ucznia nie tylko na lekcjach, ale również na przerwach, w relacjach z rówieśnikami, podczas swobodnej zabawy, w różnych środowiskach (szkoła, plac zabaw, szatnia). 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WOPFU wypełnione – PRZYKŁAD 2024”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: WOPFU wypełnione - PRZYKŁAD 2024

Aktualizacja: 2023-07-25

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 205

WOPFU wypełnione - PRZYKŁAD - wzór
WOPFU wypełnione - PRZYKŁAD 2024
17