IPET wzór wypełniony – 2024

17 

IPET – indywidualny program edukacyjno terapeutyczny – powstaje na podstawie WOPFU, czyli wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Dokumenty te tworzy się dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

IPET wyznacza kierunki pracy i rozwoju, których celem jest zapewnienie dziecku możliwości osiągnięcia sukcesu edukacyjnego, z uwzględnieniem jego szczególnych uzdolnień, mocnych stron, możliwości i predyspozycji.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Podstawą tworzenia IPET są przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z późniejszymi zmianami. 

Co może zawierać IPET wzór wypełniony?

Bez gotowego do wypełnienia wzoru stworzenie pierwszego IPET-u byłoby niezwykle trudne dla każdego nauczyciela. Pomocne w tym zakresie są także przykładowo wypełnione wzory IPET, które podpowiadają, jakie informacje należy uwzględnić w takim dokumencie.

IPET musi zawierać następujące elementy:

 • zakres oraz sposób dostosowania programu nauczania do szczególnych potrzeb rozwojowych, psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
 • określenie formy, okresu i wymiaru godzin udzielania uczniowi pomocy,
 • opis działań podejmowanych w celu osiągnięcia poprawy w zakresie funkcjonowania dziecka,
 • opis działań mających na celu wsparcie rodziców ucznia,
 • określenie zakresu współpracy z podmiotami, które działają na rzecz rodzin, z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, z placówkami doskonalenia nauczycieli, z organizacjami pozarządowymi,
 • opis zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych,
 • zakres współpracy nauczycieli, specjalistów, wychowawców z rodzicami ucznia, 
 • opis zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
 • opis sposobu dostosowania warunków organizacji kształcenia do niepełnosprawności ucznia,
 • opis zajęć rozwijających umiejętności społeczne,
 • opis zajęć realizowanych z uczniem indywidualnie lub w grupie do 5 osób.

IPET a WOPFU

WOPFU stanowi podstawę opracowania i modyfikowania IPET. IPET opracowuje się na okres, na jaki wydano orzeczenie o konieczności kształcenia specjalnego. Nie oznacza to jednak, że dokument ten nie może ulec zmianie.

Wręcz przeciwnie, IPET podlega ewaluacji. Jest sporządzany po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, a jego ewaluacja ma miejsce co najmniej dwa razy w roku. Weryfikacja IPET ma na celu sprawdzenie efektów, jakie przynosi obowiązujący program nauczania oraz wprowadzenie niezbędnych modyfikacji.

Jeśli w wyniku ewaluacji okaże się, że IPET powinien ulec zmianie, sporządza się aneks do IPET-u. Podstawą ewaluacji jest natomiast WOPFU, które informuje o postępach ucznia, czyli o efektach wdrożonych działań. IPET można – a nawet trzeba – modyfikować także na bieżąco, jeśli zachodzą istotne zmiany w funkcjonowaniu dziecka. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „IPET wzór wypełniony – 2024”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: IPET wzór wypełniony - 2024

Aktualizacja: 2023-07-25

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 225

IPET wzór wypełniony
IPET wzór wypełniony - 2024
17