Jak przygotować WOPFU? przykład 2024

17 

WOPFU to wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, którą przygotowuje się dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dokument stanowi również podstawę opracowania IPET, czyli indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

Elementy, jakie powinno zawierać WOPFU, określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z późniejszymi zmianami.

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak przygotować WOPFU?

Do przygotowania WOPFU warto wykorzystać zarówno wskazówki ujęte we wspomnianym rozporządzeniu, jak i wypełnione wzory oraz przykładowe WOPFU. Sporządzenie takiego dokumentu po raz pierwszy nie jest łatwym zadaniem.

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że WOPFU to opis potrzeb dziecka, jego mocnych stron, uzdolnień, a także trudności i zakresu udzielanej uczniowi pomocy. Dokument musi uwzględniać jednak wiele informacji na temat dziecka, w tym:

 • opis indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych,
 • opis mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji dziecka,
 • opis rodzaju i zakresu pomocy udzielonej dziecku przez nauczycieli, specjalistów, asystentów, 
 • wskazanie trudności w funkcjonowaniu dziecka oraz określenie przyczyn jego niepowodzeń edukacyjnych, w tym bariery, ograniczenia, trudności, a także efekty działań, jakie podjęto w celu ich wyeliminowania. 

Poza tą opisową częścią WOPFU powinno zawierać też kilka niezbędnych elementów formalnych, takich jak data opracowania dokumentu, metryczka ucznia, dane osób sporządzających WOPFU, lista dokumentów, które służyły do opracowania oceny, opis zleceń lekarskich dla ucznia, a także informację o przekazaniu kopii pisma rodzicom dziecka. 

Jak pisać WOPFU?

WOPFU najkorzystniej jest przygotowywać za każdym razem w taki sam sposób, czyli zgodnie z wybranym schematem/wzorem. Dokument ma najczęściej postać czytelnej tabeli lub listy podpunktów, dlatego porównując WOPFU sporządzone dla tego samego ucznia można łatwo ocenić, co uległo zmianie – na lepsze lub na gorsze.

Sporządzanie WOPFU według jednego schematu ułatwia analizę postępów ucznia. Pozwala łatwiej korzystać z tego dokumentu wszystkim osobom zaangażowanym w pracę z dzieckiem. Upraszcza też opracowanie IPET.

Co warto uwzględnić w WOPFU?

WOPFU powinno być jak najdokładniejsze, rzetelne, oparte na różnych źródłach informacji o dziecku. Należy uwzględnić w nim szczegółowy opis:

 • potrzeb dziecka,
 • słabych i mocnych stron dziecka,
 • poziomu rozwoju dziecka: fizycznego, emocjonalnego, społecznego, poznawczego,
 • samodzielności, 
 • zainteresowań, pasji, uzdolnień,
 • problemów, 
 • udzielonej pomocy i jej efektów. 

Informacje na ten temat osoby sporządzające WOPFU mogą czerpać natomiast z rozmów z rodzicami i innymi pedagogami lub specjalistami, a także z własnych obserwacji.

Do WOPFU dziecko warto obserwować natomiast w różnych sytuacjach i w różnych środowiskach, czyli nie tylko na lekcji podczas zajęć, ale także w trakcie zabawy i interakcji z rówieśnikami. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Jak przygotować WOPFU? przykład 2024”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Jak przygotować WOPFU? przykład 2024

Aktualizacja: 2023-09-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 139

Jak przygotować WOPFU - przykład
Jak przygotować WOPFU? przykład 2024
17