Przykładowa opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu – wzór

17 

Opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu może zostać wydana przez placówkę na wniosek rodziców, MOPS, sądu rodzinnego, kuratora, policji czy poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Za sporządzenie dokumentu odpowiada zazwyczaj wychowawca grupy z uwagi na fakt, że najlepiej zna danego ucznia. Zasady wydawania opinii o dziecku powinien określać statut placówki. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Informacje o dokumencie

Jakie informacje powinna zawierać przykładowa opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu?

Opinia o dziecku w przedszkolu zawsze uwzględnia co najmniej podstawowe informacje na temat dziecka, jak imię, nazwisko, oznaczenie grupy, a także opis rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego dziecka.

Wychowawca najczęściej opisuje w swojej opinii również:

 • poziom samodzielności dziecka,
 • usposobienie dziecka,
 • relacje dziecka z nauczycielami, rówieśnikami.

Warto pamiętać, że na zawartość opinii o funkcjonowaniu dziecka ma wpływ zarówno stan zdrowia dziecka (np. niepełnosprawność), jak i cel sporządzenia opinii.

Inny charakter ma bowiem opinia wydawana na wniosek MOPSu czy sądu rodzinnego, a jeszcze inny charakter ma opinia do poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Jak powinna wyglądać opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu do poradni?

Poradnia psychologiczno pedagogiczna obejmuje swoją opieką dzieci szczególnie uzdolnione, a także dzieci z problemami rozwojowymi. Opinia do poradni powinna zawierać między innymi takie informacje jak:

 • opis rozpoznanych szczególnych potrzeb dziecka,
 • opis możliwości psychofizycznych dziecka,
 • opis mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień,
 • opis słabszych stron, problemów, trudności, ograniczeń,
 • opis udzielanej już dziecku pomocy i jej efektów,
 • wskazówki na dalszy etap pracy z dzieckiem. 

Opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu do poradni może być wydawana wielokrotnie – najpierw w celu postawienia diagnozy, a następnie w celu zweryfikowania efektywności udzielanej dziecku pomocy. 

Jak powinna wyglądać opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu do sądu/MOPS?

Przykładowa opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu do sądu rodzinnego lub MOPSu powinna zawierać informacje, o które wnioskuje dany podmiot.

Z reguły zarówno sąd, jak i ośrodek pomocy społecznej będą zainteresowane przede wszystkim współpracą przedszkola z rodzicami oraz tym, jak rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem, a nie samym rozwojem przedszkolaka.

W związku z tym opinia sporządzona na potrzeby tych podmiotów odpowiada najczęściej na następujące pytania:

 • który z rodziców przyprowadza dziecko i odbiera dziecko,
 • czy dziecko jest przyprowadzane/odprowadzane punktualnie,
 • czy rodzice utrzymują kontakt z dziećmi,
 • czy rodzice przychodzą na spotkania z nauczycielami,
 • czy rodzice terminowo regulują opłaty wobec przedszkola,
 • czy rodzice dbają o higienę i odpowiedni strój dziecka, itd.

Informacje tego typu mogą okazać się niezbędne dla sądu przy takich sprawach rodzinnych, jak: zawieszenie praw rodzicielskich, ustalenie kontaktów z dziećmi, ograniczenie praw rodzicielskich, czy odebranie praw rodzicielskich. 

Tytuł dokumentu: Przykładowa opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu - wzór

Aktualizacja: 2024-01-19

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 127

Przykładowa opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu - wzór
Przykładowa opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu - wzór
17