Skarga na przedszkole – wzór

17 

Nie każdy rodzic jest zadowolony z jakości pracy przedszkola, do którego zapisał swoje dziecko. Jeśli uważa, że placówka nienależycie wypełnia swoje obowiązki lub dopuszcza się zaniedbań, może zgłosić taki problem kolejno wychowawcy grupy, dyrektorowi, organowi prowadzącemu oraz organowi pełniącemu nad placówką nadzór pedagogiczny (kuratorium).

Zasadniczo wskazane jest, aby problemy rozwiązywać najpierw na poziomie zarządzających placówką, a dopiero w przypadku braku pożądanej reakcji zgłosić sprawę do urzędu gminy/miasta lub do kuratorium oświaty. 

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czego może dotyczyć skarga na przedszkole?

Skarga na pracę przedszkola może dotyczyć działań podejmowanych zarówno przez nauczycieli, jak i przez dyrekcję. Rodzic ma prawo w ramach takiej skargi zakwestionować jakość nauczania w placówce, a także zarzucić pedagogom na przykład brak należytej staranności przy nadzorowaniu dzieci, czy nawet narażanie małych uczniów na niebezpieczeństwo.

Jeśli chodzi o skargę na dyrektora przedszkola, to ta może być związana z rekrutacją (nieuzasadnione odrzucenie kandydatury dziecka), czy też z brakiem właściwego nadzoru nad pracownikami przedszkola.

Należy pamiętać, że w przypadku podejrzenia, iż nauczyciel przedszkolny znęca się nad dzieckiem, dopuszcza się agresji fizycznej i psychicznej lub w inny sposób rażąco łamie prawo, sprawę można zgłosić bezpośrednio na policję lub do prokuratury. 

Jak zgłosić skargę na przedszkole?

Jak zostało wspomniane, rodzice powinni zgłaszać skargi na przedszkole zgodnie z pewnym utartym schematem działań. Na początek mogą powiedzieć o swoich zastrzeżeniach i uwagach wychowawcy grupy, np. w sytuacji, kiedy skarga dotyczy nauczyciela pomocniczego.

Kolejno – w przypadku skargi na wychowawcę grupy – skargę można wnieść do dyrektora przedszkola. Ten ma obowiązek sporządzić notatkę z przyjęcia takiego dokumentu i odnieść się do niego również na piśmie po tym, jak przeprowadzi postępowanie wyjaśniające.

Jeśli skarga dotyczy pracy dyrektora przedszkola lub gdy poprzednie skargi nie przyniosły pożądanych rezultatów, z odpowiednim pismem rodzic może wystąpić do organu prowadzącego placówkę – do urzędu gminy lub miasta.

Natomiast w sytuacji, kiedy również takie rozwiązanie okaże się nieskuteczne, rodzicowi pozostaje ostatecznie możliwość wniesienia skargi do kuratorium oświaty, które pełni nad przedszkolem nadzór pedagogiczny. 

Jak napisać skargę na przedszkole?

Niezależnie od tego, do jakiego podmiotu kierowana jest skarga na działalność przedszkola, rodzic musi uwzględnić w niej swoje dane osobowe. Skargi anonimowe można bowiem pozostawić bez rozpatrzenia, chyba że wskazują na istnienie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia dzieci.

Skarga na przedszkole powinna zawierać również dokładny opis sprawy, w tym wskazanie danych osobowych nauczyciela/dyrektora, którego pismo dotyczy. Osoba wnosząca skargę może uwzględnić w swoim piśmie również własne oczekiwania odnośnie rozpatrzenia takiego zgłoszenia. 

Skargi na przedszkole można składać osobiście lub listownie, najlepiej listem poleconym. Odpowiedzi na pismo należy spodziewać się natomiast w terminie do jednego miesiąca. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Skarga na przedszkole – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Skarga na przedszkole - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 127

Skarga na przedszkole - wzór
Skarga na przedszkole - wzór
17