Wzór opinii opiekuna praktyk – wzór

17 

Opinia opiekuna praktyk często jest niezbędna do zaliczenia praktyki na studiach, czy w szkole średniej. Nawet jeśli dokument nie jest wymagany – jak ma to miejsce w przypadku praktyk z urzędu pracy – ale powinien mieć wydźwięk pozytywny, warto go uzyskać, ponieważ stanowi wtedy formę referencji dla przyszłych pracodawców praktykanta.

Opinia opiekuna praktyk może być zarówno pozytywna, jak i negatywna lub neutralna, zatem nie każdy dokument tego typu będzie dla praktykanta korzystny. 

Opis
Informacje o dokumencie

Jakie informacje powinna zawierać opinia opiekuna praktyk?

Opinię opiekuna praktyk wydaje się na wniosek samego praktykanta. Pracodawca zwykle nie ma obowiązku sporządzenia takiej opinii, dlatego w przypadku opinii negatywnej może odmówić wydania dokumentu.

Pozytywna opinia opiekuna praktyk pełni rolę referencji. Może być przydatna dla osoby, która będzie poszukiwała pracy w młodym wieku. Opinia opiekuna praktyk powinna zawierać informacje dotyczące:

  • praktykanta – dane osobowe,
  • miejsce odbywania praktyk,
  • zajmowanego stanowiska,
  • wymiaru praktyk,
  • daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki, 
  • obowiązków praktykanta (jego zadań na danym stanowisku). 

Jak napisać opinię o praktykancie?

Opinię o praktykancie można napisać w oparciu o sprawdzony wzór opinii o praktykancie (wzór opinii opiekuna praktyk), który poza podstawowymi elementami wyliczonymi powyżej opisuje także:

  • przebieg praktyki (zakres obowiązków, zadania realizowane przez praktykanta, umiejętności zdobyte przez praktykanta),
  • predyspozycje praktykanta,
  • charakterystykę praktykanta. 

Warto pamiętać, że dokument powinien zawierać dane kontaktowe wystawiającego opinię oraz jego podpis i pieczątkę firmową. Opisowa część opinii opiekuna praktyk o praktykancie informuje o tym, jak taka osoba wykorzystała posiadaną wiedzę teoretyczną w praktyce, jakie umiejętności zdobyła, z czym dobrze sobie radziła, co stanowiło jej mocną stronę.

Opinia nie musi być jednak pełna superlatywów. Warto uwzględnić w niej opis problemów praktykanta, napisać, z czym miał trudności, co wychodziło mu gorzej, nad czym powinien pracować.

Wskazane jest także odniesienie się do zachowania praktykanta, jego usposobienia, istotnych cech charakteru (ważnych w pracy na danym stanowisku), a także do relacji z przełożonym i współpracownikami. 

Jak powinna być opinia o praktykancie?

Wzór opinii opiekuna praktyk ułatwia sporządzenie rzetelnego i wartościowego dokumentu, który pomaga praktykantowi doskonalić się zawodowo, a nawet zdobyć zatrudnienie. Jeśli dokument wylicza nie tylko mocne strony praktykanta, ale również jego problemy, pokazuje mu, w jakich obszarach powinien się doskonalić, aby osiągnąć sukces zawodowy.

Opinia opiekuna praktyk pełna pozytywnych sformułowań nie wygląda też realistycznie, dlatego może nie być poważnie traktowana przez przyszłych pracodawców.

Tymczasem rzetelnie sporządzony dokument, który został opracowany w oparciu o obserwacje przełożonego, jest niezwykle wartościowy zwłaszcza dla młodej osoby, która nie może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w pracy. W takim przypadku informacje o odbytych praktykach stanowią bardzo istotny punkt w CV kandydata. 

Tytuł dokumentu: Wzór opinii opiekuna praktyk - wzór

Aktualizacja: 2023-10-09

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 125

wzor-opinii-opiekuna-praktyk-wzor
Wzór opinii opiekuna praktyk - wzór
17