Przykładowa opinia o praktykancie w Przedszkolu – wzór

17 

Opinia o praktykancie w przedszkolu może być niezbędna do zaliczenia praktyki, na przykład na studiach. Opinię wydaje praktykantowi opiekun praktyk, czyli nauczyciel nadzorujący praktykę. Dokument powinien opisywać, jak praktykant poradził sobie ze zleconymi mu zadaniami, informując jednocześnie o mocnych i słabszych stronach studenta. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Informacje o dokumencie

Jakie informacje może zawierać przykładowa opinia o praktykancie w przedszkolu?

Każda opinia o praktykancie przygotowywana przez opiekuna praktyk zawiera kilka podstawowych elementów, jak:

 • dane osobowe praktykanta,
 • oznaczenie miejsca odbywania praktyk,
 • określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia praktyk,
 • określenie stanowiska zajmowanego przez praktykanta,
 • lista obowiązków praktykanta. 

W trakcie praktyk w przedszkolu praktykant najczęściej może wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną w ramach takich czynności jak:

 • zapoznanie się z dokumentacją określającą zasady funkcjonowania przedszkola,
 • zdobycie umiejętności z zakresu stosowania różnych środków dydaktycznych,
 • poznanie różnych metod i form edukacji,
 • planowanie, organizowanie, ewaluacja różnych rodzajów aktywności uczniów,
 • nabycie umiejętności dokumentowania i analizowania pracy własnej,
 • nabycie umiejętności właściwej obserwacji dziecka,
 • nabycie umiejętności właściwego wykorzystywania metod aktywizujących,
 • poznanie różnych form włączania rodziców do współpracy,
 • nabycie umiejętności współdziałania z innymi nauczycielami.

Jaki jest cel sporządzenia opinii o praktykancie w przedszkolu?

Przykładowa opinia o praktykancie w przedszkolu służy ocenie jakości pracy praktykanta. Jej głównym celem jest określenie, czy praktykant posiada odpowiednią wiedzę teoretyczną oraz czy potrafi wykorzystać ją w trakcie pracy.

Opinia praktykanta może odnosić się również do kluczowych cech charakteru osoby odbywającej praktyki, np. do systematyczności, terminowości, punktualności, życzliwości, przyjaznego usposobienia, umiejętności nawiązywania kontaktów z dziećmi i rodzicami.

Opinia o praktykancie w przedszkolu to istotne źródło informacji dla samego praktykanta. Dzięki rzetelnie przygotowanej opinii poznaje on swoje najmocniejsze strony oraz obszary, nad którymi powinien popracować, aby lepiej radzić sobie w zawodzie nauczyciela. 

Opinia o praktykancie a opinia o przebiegu praktyk

Opinii o praktykancie w przedszkolu nie należy mylić z opinią o przebiegu praktyk, którą sporządza sam praktykant. Pierwszy dokument jest bowiem obiektywną oceną działań praktykanta, przygotowaną z perspektywy opiekuna praktyk.

Drugie pismo to subiektywna autorefleksja, w której praktykant również wylicza swoja mocne i słabsze strony, ale z własnej perspektywy. Opinia o praktykancie zwykle jest niezbędna do zaliczenia praktyki zawodowej, a opiekun praktyk wydaje ją na prośbę praktykanta.

Opinia może być pozytywna, neutralna lub negatywna. Uwzględnia się w niej podobne informacje, co w sprawozdaniu z przebiegu praktyk, czyli miejsce i termin ich odbycia oraz listę obowiązków praktykanta.

Opinia o praktykach przygotowana przez praktykanta może uwzględniać jednak dodatkowo opis atmosfery panującej w placówce, czy spostrzeżenia/wskazówki praktykanta mające na celu poprawę organizacji praktyki zawodowej w przedszkolu.

Tytuł dokumentu: Przykładowa opinia o praktykancie w Przedszkolu - wzór

Aktualizacja: 2024-01-19

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 126

Przykładowa opinia o praktykancie w przedszkolu - wzór
Przykładowa opinia o praktykancie w Przedszkolu - wzór
17