Wzór notatki służbowej ze zdarzenia w szkole – przykład

17 

Notatka służbowa nauczyciela nie jest pismem sformalizowanym. Żaden dokument nie określa, jakie informacje powinna zawierać notatka nauczyciela, dlatego umownie przyjmuje się, że aby spełniała ona swoją funkcję, należy uwzględnić w niej co najmniej: opis zdarzenia i podpis osoby sporządzającej pismo.

Notatka służbowa musi zawierać także numerację, zgodną z obowiązująca w szkole instrukcją kancelaryjną. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Informacje o dokumencie

Czego może dotyczyć przykładowa notatka służbowa ze zdarzenia w szkole?

Notatka służbowa nauczyciela ze zdarzenia w szkole może dotyczyć różnych spraw, w tym pedagogicznych, kadrowo płacowych, czy zarządczych. Pedagog może sporządzić notatkę z następujących zdarzeń:

 • z ukarania karą porządkową (notatkę sporządza dyrektor, a jej celem jest udokumentowanie prawidłowego sposobu wymierzenia kary porządkowej),
 • z odmowy wykonania polecenia służbowego (notatkę sporządza i dyrektor, i nauczyciel),
 • w związku z wypowiedzeniem pracownikowi umowy, kiedy nauczyciel odmawia przyjęcia wypowiedzenia (notatka świadczy o tym, że pracownik otrzymał dokument i mógł zapoznać się z jego treścią),
 • w związku z nieprawidłowym zachowaniem dziecka,
 • w związku z nieprawidłowym zachowaniem nauczyciela,
 • w związku z nieprawidłowym zachowaniem rodzica,
 • w przypadku wycieku danych osobowych, np. na skutek kradzieży (notatkę sporządza dyrektor).

Jakie elementy powinna zawierać notatka służbowa ze zdarzenia w szkole?

Do przygotowania notatki służbowej warto wykorzystać sprawdzony wzór notatki służbowej ze zdarzenia w szkole, który uwzględnia takie elementy jak:

 • datę sporządzenia,
 • podpis osoby sporządzającej notatkę,
 • numer notatki, zgodny z obowiązującą instrukcją kancelaryjną,
 • informacje o okolicznościach zdarzenia: miejsce, przyczyny, przebieg,
 • informacje o poszkodowanych, o obrażeniach,
 • informacje o świadkach,
 • informacje o działaniach podejmowanych po zdarzeniu,
 • zalecenia dotyczące zapobiegania wystąpieniu podobnych zdarzeń w przyszłości. 

Zawartość notatki zależna jest od rodzaju opisywanej sytuacji. Nigdy nie wolno jednak ujmować w notatce informacji, które dotyczą spraw prywatnych, godzą w czyjeś dobre imię, stanowią ocenę działań/wskazują winnego. Notatka ma być źródłem rzetelnych informacji, a nie subiektywnych komentarzy. 

Co robi się z notatką służbową ze zdarzenia w szkole?

Notatki służbowe nauczycieli i dyrektorów mogą dotyczyć różnych spraw. Jeśli są związane z kwestiami kadrowo-płacowymi, można przechowywać je w aktach osobowych pracownika. W innym przypadku jest to nieuzasadnione.

Notatka dotycząca niewłaściwego zachowania pracownika powinna być przechowywana tak, aby nikt nieupoważniony nie miał do niej dostępu. Zasadniczo, dostęp do notatki powinien mieć przede wszystkim nauczyciel, którego taka notatka dotyczy. Niemniej jednak notatki służbowe uznaje się za informację publiczną.

W związku z tym udostępnienia takich dokumentów może żądać każda osoba, na przykład rodzic ubiegający się o wypłatę odszkodowania na rzecz dziecka, które uległo w szkole wypadkowi. Kopie notatek wydaje się zatem na wniosek osób zainteresowanych po zanonimizowaniu ujętych w nich danych osobowych. 

Tytuł dokumentu: Wzór notatki służbowej ze zdarzenia w szkole - przykład

Aktualizacja: 2023-10-02

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 126

Wzór notatki służbowej ze zdarzenia w szkole - przykład
Wzór notatki służbowej ze zdarzenia w szkole - przykład
17