Skarga na studenta – wzór

17 

Studenci i doktoranci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów, które obowiązują na uczelni oraz za popełnianie czynów, które uchybiają godności studenta.

Kwestie te reguluje akt prawny „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów”. Najczęściej, skargę na studenta składa się do prorektora za pośrednictwem dziekana.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jaką odpowiedzialność student ponosi za swoje zachowanie?

Skarga na studenta może dotyczyć różnych kwestii, takich jak oszukiwanie na egzaminach, czy dopuszczenie się plagiatu. Zasadniczo każdy student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za:

  • za naruszenie przepisów obowiązujących na uczelni, czyli za złamanie jej regulaminu,
  • czyn uchybiający godności studenta.

Co ważne, za ten sam czyn student nie może zostać ukarany jednocześnie przez rektora i przez komisję dyscyplinarną. Karami dyscyplinarnymi dla studentów są: upomnienie, nagana, nagana z ostrzeżeniem, zawieszenie w prawach studenta (określonych) na okres maksymalnie 1 roku lub nawet wydalenie z uczelni.

Zanim jednak student zostanie ukarany, prowadzone będzie postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne.  Postępowanie dyscyplinarne wobec studenta jest dwuinstancyjne.

W pierwszej instancji orzeka Komisja dyscyplinarna do spraw studentów i doktorantów, a w drugiej – jeśli wniesione zostanie odwołanie – Odwoławcza komisja dyscyplinarna. W skład obu komisji wchodzą nauczyciele akademiccy oraz studenci lub doktoranci

Jak napisać skargę na studenta?

Skargę na studenta można złożyć ustnie do protokołu lub pisemnie, co stanowi wygodniejsze rozwiązanie. Dokument powinien zostać zaadresowany do prorektora, a złożony w dziekanacie. Skarga musi opisywać fakty, najlepiej poparte dowodami. Można napisać w niej o zachowaniach, które:

  • uchybiają standardom etycznym obowiązującym we wspólnocie akademickiej – student nie realizuje swoich obowiązków,
  • naruszają przepisy obowiązujące na uczelni np. regulamin studiów.

Skargę można wystosować wtedy, kiedy wnoszący pismo ma pewność co do przedstawianych zarzutów. Nie należy uwzględniać w jej treści takich przypuszczeń, których nie da się w żaden sposób udowodnić.

Ponieważ pismo jest kierowane do prorektora, warto pamiętać, że dokument ma charakter korespondencji oficjalnej. Nie powinien zawierać więc błędów, czy potocznych sformułowań, a jedynie fakty poparte dowodami oraz odpowiednie zwroty grzecznościowe.

Jak wygląda postępowanie dyscyplinarne wobec studenta?

Skutkiem złożenia skargi na studenta jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, które wszczyna komisja dyscyplinarna na wniosek rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów. Co ważne, takiego postępowania nie można wszcząć po upływie:

  • 6 miesięcy od dnia uzyskania przez rektora informacji o popełnieniu przez studenta czynu uzasadniającego nałożenie kary
  • 3 lat od dnia popełnienia takiego czynu przez studenta.

Wyjątkiem od tej zasady jest czyn, który zawiera znamiona przestępstwa – w tym przypadku obowiązuje okres przedawnienia karalności.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Skarga na studenta – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Skarga na studenta - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

Skarga na studenta - wzór
Skarga na studenta - wzór
17