Opinia o dziecku wydana na prośbę rodzica – wzór

17 

Rodzic może poprosić szkołę lub przedszkole o wydanie opinii o dziecku dla własnych potrzeb, w tym także w celu przedstawienia takiego dokumentu na przykład przed sądem rodzinnym.

Placówka oświatowa ma obowiązek przedstawienia swojej opinii o dziecku, ponieważ jednym z jej zadań jest współpraca z rodzicami. Opinia o dziecku na wniosek rodzica wydawana jest zgodnie z zasadami określonymi w statucie szkoły/przedszkola. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Informacje o dokumencie

Kto wydaje opinię o dziecku na prośbę rodziców?

Dokładne zasady sporządzania opinii o uczniach powinien określać statut danej placówki oświatowej. Dokument informuje zazwyczaj kto, na czyj wniosek i w jakim terminie wydaje opinię o dziecku.

Zwykle osobą odpowiedzialną za przygotowanie takiego pisma jest wychowawca klasy, niekiedy specjalista, np. logopeda. Czas na wydanie dokumentu z reguły nie przekracza zaś 7 dni.

Wychowawca, który przygotowuje opinię o dziecku może konsultować jej treść z innymi nauczycielami. Ma też możliwość dołączenia do opinii np. prac pisemnych dziecka. 

Jakie informacje powinna zawierać opinia o dziecku na prośbę rodziców?

Opinia o dziecku zawsze składa się z kilku podstawowych elementów, jak dane ucznia, informacje o klasie i szkole, w której się uczy, określenie celu wydania dokumentu. Na treść opinii wpływa zaś między innymi wiek dziecka, jego stan zdrowia, a także przeznaczenie pisma.

W większości przypadków opinia o funkcjonowaniu dziecka będzie odnosiła się do:

  • rozwoju fizycznego,
  • rozwoju emocjonalnego,
  • rozwoju społecznego,
  • rozwoju poznawczego,
  • samodzielności dziecka,
  • relacji z rówieśnikami,
  • usposobienia dziecka,
  • stosunku do nauczycieli.

Jeśli opinia jest wydawana na potrzeby własne rodziców, jej charakter nie musi być szczególnie sformalizowany. Inaczej wyglądać będzie jednak opinia, którą rodzice chcą przedstawić w sądzie, przekazać do MOPS, czy do poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Opinia do poradni musi zawierać co najmniej: opis możliwości psychofizycznych dziecka, opis szczególnych potrzeb dziecka, opis jego uzdolnień, zainteresowań lub ograniczeń, problemów czy trudności rozwojowych, a także informacje o udzielonej dziecku dotychczas pomocy i jej efektach.

Tymczasem opinia przeznaczona do sądu lub do MOPSu musi skupiać się w głównej mierze na współpracy z rodzicami oraz nad tym, jak sprawują oni opiekę nad swoim dzieckiem.

Może informować o tym, kto przyprowadza i odbiera dziecko, czy uczeń jest zadbany, jak dziecko reaguje na rodziców, jak ich przedstawia, czy rodzice interesują się jego rozwojem itd.

Taka opinia o dziecku może okazać się przydatna w sprawach dotyczących między innymi ustalenia kontaktów z dzieckiem, przywrócenia praw rodzicielskich, czy ustalenia stałego miejsca pobytu dziecka. 

W jaki sposób należy pisać opinię o dziecku na wniosek rodziców?

Chociaż opinię o dziecku przygotowuje jeden z pedagogów, dokument ten nie powinien być subiektywny. Należy sporządzić go rzetelnie i szczegółowo, nie ogólnikowo, podchodząc indywidualnie do oceny funkcjonowania każdego dziecka osobno.

Warto również trzymać się tutaj schematu: twierdzenie, wyjaśnienie, przykład. Dzięki temu opinia będzie bardziej wartościowa, niezależnie od celu jej przygotowania. 

Tytuł dokumentu: Opinia o dziecku wydana na prośbę rodzica - wzór

Aktualizacja: 2024-01-19

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 134

Opinia o dziecku wydana na prośbę rodzica - wzór
Opinia o dziecku wydana na prośbę rodzica - wzór
17