Jak napisać opinię mentora o nauczycielu?

17 

Opinia mentora o nauczycielu jest wymagana w procedurze ustalenia oceny pracy nauczyciela, odbywającego przygotowanie do zawodu.

Taką opinię mentor przedstawia co najmniej dwukrotnie, ponieważ co najmniej dwukrotnie praca nauczyciela początkującego podlega ocenie dyrektora.

Mentor pełni funkcję dawnego opiekuna stażu, dlatego swoją opinię sporządza właśnie z tej perspektywy. 

Opis
Informacje o dokumencie

Kiedy mentor przedstawia opinię o nauczycielu?

Mentor, jako dawny opiekun stażu, ma obowiązek przygotować opinię o nauczycielu odbywającym przygotowanie do zawodu na prośbę dyrektora, który ustala ocenę pracy nauczyciela:

 • w drugim roku przygotowania do zawodu, po przeprowadzeniu zajęć,
 • w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu, przed przeprowadzeniem zajęć przed komisją,
 • w ciągu 21 dni od dnia zakończenia stosunku pracy z nauczycielem, który odbywa przygotowanie do zawodu. 

Mentor zawiadomiony o rozpoczęciu ustalania oceny pracy nauczyciela początkującego powinien przedstawić swoją opinię w ciągu 14 dni. Brak takiej opinii nie wstrzymuje całej procedury, a jej treść nie musi mieć wpływu na ostateczną ocenę.

Niemniej jednak dyrektor ma obowiązek zawiadomić mentora o rozpoczęciu ustalania oceny pracy nauczyciela i odczekać na jej wydanie 14 dni. W przeciwnym razie będzie to uchybienie proceduralne, stanowiące podstawę uchylenia ustalonej oceny pracy.

Jakie kwestie powinna poruszać opinia mentora o nauczycielu?

Mentor opiekuje się nauczycielem, który odbywa przygotowanie do zawodu. Wśród jego obowiązków można wymienić:

 • dzielenie się z nauczycielem własną wiedzą i doświadczeniem, 
 • udzielanie nauczycielowi pomocy w doborze odpowiednich form doskonalenia zawodowego, 
 • umożliwienie nauczycielowi obserwowania własnych zajęć, 
 • zachęcanie nauczyciela do samorozwoju i podejmowania wyzwań zawodowych,
 • obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela i omawianie ich z nauczycielem. 

Opinia mentora o pracy nauczyciela będzie odnosiła się zatem do tego, jak nauczyciel prowadzi zajęcia, czy stosuje się do poleceń i wskazówek, czy wykazuje inicjatywę, jakie relacje utrzymuje z uczniami i rodzicami, czy właściwie planuje i organizuje zajęcia, czy dba o swój rozwój i doskonali się zawodowo, itd.

Zasadniczo, opinię mentora o nauczycielu można sporządzić w oparciu o kryteria oceny pracy nauczyciela, ujęte w treści rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli. Są to między innymi takie kryteria jak:

 • poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych,
 • znajomość praw ucznia i praw dziecka,
 • kształtowanie u uczniów odpowiednich postaw, w tym przykładem własnym,
 • indywidualizowanie pracy z uczniem,
 • współpraca z rodzicami,
 • współpraca z innymi nauczycielami,
 • współpraca z rodzicami.

Opinia mentora pozwala dyrektorowi uzyskać wgląd w to, jak przebiega przygotowanie zawodowe nauczyciela początkującego.

Żaden inny pedagog nie jest w stanie przedstawić kierującemu placówką tak szczegółowych informacji, dlatego opinia mentora ma ogromne znaczenie w procedurze ustalania oceny pracy nauczyciela odbywającego przygotowanie zawodowe. 

Tytuł dokumentu: Jak napisać opinię mentora o nauczycielu?

Aktualizacja: 2023-07-16

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 209

Jak napisać opinię mentora o nauczycielu
Jak napisać opinię mentora o nauczycielu?
17