Wzór wniosku o umorzenie opłaty za studia – Uzasadnienie

17 

Wniosek o umorzenie opłaty za studia student powinien kierować do rektora uczelni. Dokument może dotyczyć między innymi długu za czesne naliczone studentowi po rezygnacji z dalszej nauki.

Warto pamiętać, że rezygnując ze studiów, trzeba powiadomić o tym swoją uczelnię w sposób oficjalny, czyli złożyć oświadczenie o rezygnacji z dalszej nauki. Do czasu wykreślenia studenta z listy placówka może bowiem obciążać go opłatami za czesne. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Informacje o dokumencie

Jakich długów może dotyczyć wniosek o umorzenie na studiach?

Wniosek o umorzenie opłaty za studia najczęściej związany jest z czesnym, które zostało studentowi naliczone pomimo rezygnacji z dalszej nauki. Jeśli student podjął taką decyzję, ale nie złożył odpowiedniego pisma w dziekanacie, będzie widniał na liście studentów aż do końca najbliższej sesji egzaminacyjnej (poprawkowej).

Złożenie oświadczenia o rezygnacji ze studiów jest szczególnie ważne w przypadku kierunków płatnych. Jeśli student nie złoży pisemnej rezygnacji, opłaty za studia będą mu naliczane do momentu wykreślenia go z listy po niezaliczeniu sesji lub po nieprzystąpieniu do egzaminu dyplomowego.

Co ważne, nawet po złożeniu takiej rezygnacji na uczelni prywatnej studenta może obowiązywać okres wypowiedzenia. W tym czasie uczelnia będzie miała prawo naliczyć mu opłaty za studia za okres aż do wygaśnięcia umowy.

Przed złożeniem wniosku o umorzenie opłat warto zapoznać się dokładnie z regulaminem uczelni. Bardzo często określa on bowiem zasady dokonywania takich umorzeń – zwykle student może złożyć wniosek maksymalnie trzykrotnie w ciągu całego toku nauczania. 

Jak uzasadnić wniosek o umorzenie opłat za studia?

Pismo w sprawie umorzenia opłat za studia należy kierować do rektora uczelni. Wniosek powinien zawierać dane studenta oraz oznaczenie wysokości długu. Bardzo ważnym elementem pisma jest uzasadnienie wniosku o umorzenie opłat za studia.

Takie uzasadnienie może wskazywać na trudną sytuację materialną, spowodowaną na przykład:

  • długotrwałą, ciężką chorobą,
  • nagłą śmiercią członka rodziny,
  • utratą pracy przez członka rodziny,
  • brakiem możliwości zarobkowania w związku z koniecznością sprawowania opieki nad członkiem rodziny,
  • wypadkiem, który skutkował hospitalizacją, koniecznością podjęcia kosztownego leczenia lub rehabilitacji, niepełnosprawnością.

Krótko mówiąc, uzasadnienie wniosku o umorzenie opłaty za studia powinno wyjaśniać, dlaczego student nie może uregulować długu w terminie. Decyzja rektora w tej sprawie jest bowiem uznaniowa. Uczelnia jako wierzyciel może zgodzić się na umorzenie, ale nie ma takiego obowiązku.

Warto pamiętać, że wniosek w sprawie długu na uczelni może dotyczyć:

  • prośby o umorzenie długu w części lub w całości,
  • prośby o umorzenie odsetek,
  • prośby o rozłożenie długu na raty.

Do wniosku można dołączyć również dokumenty potwierdzające przytoczone argumenty, jak kopia wypowiedzenia umowy, zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności i tym podobne.

Tytuł dokumentu: Wzór wniosku o umorzenie opłaty za studia - Uzasadnienie

Aktualizacja: 2023-10-05

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 125

Wzór wniosku o umorzenie opłaty za studia - Uzasadnienie
Wzór wniosku o umorzenie opłaty za studia - Uzasadnienie
17