Prawa wyborcze osób w kryzysie bezdomności - analiza

Praktyka organów władzy publicznej wskazuje na liczne problemy osób w kryzysie bezdomności przy uzyskaniu wpisu do rejestru wyborców. Niniejsza analiza stawia sobie za cel ukazanie źródeł problemu, a także przedstawienie propozycji jego rozwiązania. Autorka stawiają tezę, iż źródłem bezprawnego ograniczania praw wyborczych osób nigdzie niezamieszkałych jest niezgodna z Konstytucją RP, z zasadami wykładni językowej i wykładni funkcjonalnej, biurokratyczna interpretacja istniejących przepisów. Jednocześnie przedstawiają możliwe rozwiązania problemu poprzez alternatywną wykładnię przepisów, a także propozycje w zakresie ich nowelizacji.

https://www.dropbox.com/s/w9llrkhpu61hoja/Czy%20osoby%20w%20kryzysie%20bezdomno%C5%9Bci%20maj%C4%85%20prawa%20wyborcze%20-%20analiza%20prawna%2029.08.2018.pdf?dl=0

Analiza prawna autorstwa Beaty Siemieniako, powstała we współpracy ze Stanisławem Zakroczymskim. 29.08.2018

Beata Siemieniako