Nałęcz częściowo uniewinniony. Sprawa pracownika służby cywilnej

AKTUALIZACJA: Dnia 23 listopada 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uniewinnił Sławomira Nałęcza, pracownika Głównego Urzędu Statystycznego, od dyscyplinarnego zarzutu naruszenia zasady apolityczności służby cywilnej.


W środę dnia 20 czerwca 2018 roku o godzinie 14 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapadło orzeczenie Wyższej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Służby Cywilnej w sprawie Sławomira Nałęcza, pracownika Głównego Urzędu Statystycznego reprezentowanego przez pracownika naszej kancelarii Stanisława Zakroczymskiego. Komisja zmieniła orzeczenie organu I instancji. Orzeczenie jest ważnym głosem w dyskusji o zakresie korzystania przez urzędników państwowych z konstytucyjnych praw i wolności oraz szerzej, w dyskursie o państwie prawa w Polsce.

Sławomir Nałęcz, wybitny i wieloletni pracownik GUS, doktor socjologii, został obwiniony o uchybienie godności pracownika służby cywilnej i złamanie zasady apolityczności tejże służby na podstawie zmanipulowanego materiału Wiadomości TVP o rocznicy katastrofy smoleńskiej z kwietnia 2017 roku, w którym jego wyrwane z kontekstu okrzyki zostały zestawione m.in. z zagłuszaniem hymnu narodowego, czy informacjami o oskarżeniach niektórych działaczy opozycyjnych o handel kobietami. Dnia 10 kwietnia 2017 r. Obwiniony brał udział w uroczystościach upamiętniających katastrofę smoleńską, w której zginęło kilka znanych mu osobiście osób. Chciał również wyrazić swój moralny sprzeciw wobec ekshumacji ciał ofiar katastrofy bez zgody rodzin. Wziął w tym celu udział w zgromadzeniu zorganizowanym m.in. przez Obywateli RP na ul. Trębackiej. Zgromadzenie miało charakter obywatelski, pokojowy i legalny. Jego uczestnicy bez podania przyczyny nie zostali dopuszczeni przez policję na miejsce, w którym mieli się dołączyć do osób biorących udział w innym zgromadzenia (zbieg Trębackiej, Koziej i Krakowskiego Przedmieścia). Dodatkowo byli bezkarnie lżeni słownie („raz sierpem raz młotem czerwoną hołotę”) i fizycznie (opluwani) przez uczestników innego zgromadzenia, spoza kordonu policyjnego (bez reakcji ze strony funkcjonariuszy). Kiedy, sprowokowani, odpowiedzieli słownie na zaczepki zostali sfilmowani przez kamery TVP. Kilkusekundowy, wycięty z kontekstu fragment został zaprezentowany w „Wiadomościach”. Komisja Dyscyplinarna w GUS 7 lutego uznała naszego klienta winnym obu zarzucanych mu czynów, wymierzając mu jednakże najniższy wymiar kary, upomnienie, zamiast postulowanej przez Rzecznika Dyscyplinarnego nagany. W odwołaniu od orzeczenia Komisji podnieśliśmy przede wszystkim argumenty natury konstytucyjnej, m.in.:

  • ograniczenie praw i wolności obywatelskich pracowników służby cywilnej musi być rozpatrywane przez pryzmat zasady proporcjonalności (art. 31 ust. 3), a więc może mieć tylko wtedy, kiedy jest konieczne w demokratycznym państwie prawa;
  • apolityczność służby cywilnej to nie tylko brak wyrażania poglądów politycznych przez jej pracowników, ale również ich wolność od nacisków ze strony polityków. Za takie tymczasem należy uznać oskarżanie go na podstawie materiału zarządzanej przez czynnik polityczny telewizji;
  • nie można tak samo wysokich oczekiwań powściągliwości w zachowaniu formułować wobec działalności na służbie i poza nią;
  • apolityczność służby cywilnej nie wyklucza uczestnictwa w zgromadzeniach o charakterze obywatelskim i moralnym, oraz obrony praw człowieka i obywatela, która jest wręcz obowiązkiem pracownika służby cywilnej (art. 76 ust. 1 i 2 u.s.c.)
  • „agitacją polityczną” nie są okrzyki skierowane w odpowiedzi na zaczepki ze strony demonstrantów brutalnie naruszających godność Obwinionego;

Wyższa Komisja Dyscyplinarna po wnikliwym, ponaddwugodzinnym badaniu sprawy i godzinnej naradzie przyznała rację wszystkim twierdzeniom zawartym w naszych stanowiskach co do stanu faktycznego oraz wszystkim argumentom prawnym poza ostatnim spośród wyżej wymienionych, ustanawiając tym samym dość wysoki standard ochrony praw obywatelskich pracowników służby cywilnej. O ewentualnych dalszych krokach prawnych w tej precedensowej sprawie będziemy informować na bieżąco.

Stanisław Zakroczymski